ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSOLVE B.V.

1. DEFINITIES

1.1. AVW: Deze Algemene Leveringsvoorwaarden voor levering van producten en diensten van WEBSOLVE B.V.

1.2. Cliënt: de afnemer van de Diensten.

1.3. Dienst(en): de door WEBSOLVE B.V. op grond van de met Cliënt gesloten Overeenkomst vervaardigde producten en verrichte werkzaamheden dat wil zeggen een economische activiteit, anders dan in loondienst, die gewoonlijk tegen vergoeding geschiedt

1.4. Fouten: het substantieel niet voldoen van de geleverde diensten aan de door WEBSOLVE schriftelijk toegezegde functionele of technische specificaties van de geleverde diensten. Van een fout is alleen sprake indien cliënt deze kan aantonen en indien deze een normaal gebruik van de dienst in de weg staat.

1.5. Leverancier: WEBSOLVE B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te (1021 KM) Amsterdam aan het Gedempt Hamerkanaal 18 en haar eventuele rechtsopvolgers.

1.6. Overeenkomst(en): de tussen Cliënt en Leverancier gesloten overeenkomst(en) waarop deze AVW van toepassing zijn verklaard.

1.7. Intellectueel eigendom: alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op de krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan.

1.8. Schriftelijk: een document dat per reguliere post wordt/is verstuurd alsook een elektronisch verstuurd bericht dat via een e-mailsoftware is verstuurd met daarbij afgegeven een ontvangstbevestiging. Het sturen van een bericht per SMS, MMS, Whatsapp of andersoortige berichtservices valt niet onder de definitie schriftelijk.

1.9. WEBSOLVE B.V.: WEBSOLVE en Leverancier

2. ALGEMENE BEPALINGEN

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij WEBSOLVE goederen en/of diensten van welke aard ook aan cliënt levert.

2.2. Eventuele afwijkingen en aanvullingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3. WEBSOLVE is gerechtigd derden in te schakelen bij de uitvoering van de overeenkomst.

2.4. Alle aanbiedingen en andere uitingen van WEBSOLVE zijn vrijblijvend, tenzij door WEBSOLVE schriftelijk anders is aangegeven. Cliënt staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan WEBSOLVE opgegeven eisen en specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop WEBSOLVE zijn aanbieding baseert.

2.5. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.6. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. WEBSOLVE en cliënt zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

2.7. Indien WEBSOLVE met cliënt meer dan eenmaal overeenkomsten sluit, gelden terzake alle volgende overeenkomsten steeds de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht of deze al dan niet expliciet toepasselijk zijn verklaard.

2.8. WEBSOLVE kan steeds (nadere) eisen stellen aan communicatie tussen partijen of het verrichten van rechtshandelingen per e-mail. Uitgangspunt is dat de communicatie zal verlopen via elektronische adressen die partijen bij het aangaan van de overeenkomst opgeven.

3. PRIJS EN BETALING

3.1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders aangegeven.

3.2. De geldigheidsduur van de offerte is één maand. De overeenkomst zal na schriftelijke acceptatie van de offerte tot stand komen.

3.3. Indien sprake is van een duurovereenkomst met cliënt, geldt dat WEBSOLVE gerechtigd is schriftelijk op een termijn van ten minste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen. Indien cliënt niet akkoord wenst te gaan met een dergelijke aanpassing, is cliënt gerechtigd binnen dertig dagen na de kennisgeving de overeenkomst te beëindigen tegen de datum waarop de aanpassing in werking zou treden.

3.4. Partijen zullen in de overeenkomst de datum of data waarop WEBSOLVE de vergoeding voor de overeengekomen prestaties aan cliënt in rekening brengt, vastleggen. Facturen worden door cliënt betaald volgens de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van een specifieke regeling zal cliënt binnen eenentwintig (21) dagen na factuurdatum betalen. Cliënt is niet gerechtigd tot verrekening of tot opschorting van een betaling.

3.5. Indien cliënt de verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt, is cliënt, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd. Indien cliënt na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan WEBSOLVE de vordering uit handen geven, in welk geval cliënt naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle kosten, naast de in rechte vastgestelde kosten.

3.6. Onverminderd het vorige artikel en eventueel van toepassing zijnde wettelijke rechten is WEBSOLVE gerechtigd om bij niet tijdige betaling, zonder dat hiervoor enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, de levering van diensten geheel of gedeeltelijk op te schorten totdat het gehele openstaande bedrag betaald is. Bij diensten die WEBSOLVE moet inkopen bij derden, waaronder begrepen maar niet gelimiteerd tot domeinnaamregistraties en beveiligingscertificaten, is WEBSOLVE in een dergelijk geval gerechtigd deze diensten te beëindigen.

4. VERTROUWELIJKHEID, OVERNAME PERSONEEL

4.1. Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen vertrouwelijke gegevens geheim blijven, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die gegevens gebiedt. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

4.2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, WEBSOLVE gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en WEBSOLVE zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is WEBSOLVE niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is cliënt niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

4.3.Cliënt zal gedurende de looptijd van de overeenkomst evenals één jaar na beëindiging daarvan slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van WEBSOLVE, medewerkers van WEBSOLVE die betrokken zijn of zijn geweest bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken. WEBSOLVE zal de betreffende toestemming in voorkomend geval niet onthouden indien cliënt een passende schadeloosstelling heeft aangeboden.

5. PRIVACY, GEGEVENSVERWERKING EN BEVEILIGING

5.1. Cliënt garandeert dat is voldaan aan alle vereisten voor de rechtmatige verwerking van persoonsgegevens die door cliënt worden ingevoerd in de geleverde zaken en/of Diensten en eventueel door WEBSOLVE gebruikte programmatuur.

5.2. Cliënt heeft op grond van de wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens verplichtingen tegenover derden, zoals de verplichting tot het verstrekken van informatie, evenals het geven van inzage in, het corrigeren en het verwijderen van persoonsgegevens van betrokkenen. De verantwoordelijkheid voor de nakoming van deze verplichtingen rust volledig en uitsluitend bij cliënt. Ten aanzien van deze persoonsgegevens zal WEBSOLVE aangemerkt worden als ‘Verwerker’ in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, General Data Protection Regulation).

5.3. WEBSOLVE zal desgevraagd door cliënt, indien en zoveel als technisch mogelijk, ondersteuning verlenen aan cliënt om de verplichtingen, als bedoeld in het vorige lid, na te komen. De kosten verbonden aan deze ondersteuning zijn niet in de overeengekomen prijzen en vergoedingen van WEBSOLVE begrepen en komen voor rekening van cliënt.

5.4. Indien WEBSOLVE dit van belang acht voor de uitvoering van de overeenkomst, zal cliënt WEBSOLVE desgevraagd onverwijld schriftelijk informeren over de wijze waarop cliënt uitvoering geeft aan zijn verplichtingen op grond van wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Cliënt verleent WEBSOLVE derhalve volledige medewerking om binnen de wettelijke termijnen te voldoen aan de verplichtingen op grond van de AVG. WEBSOLVE verwijst naar de onderliggende overeenkomst tussen cliënt en WEBSOLVE, waarin staat opgenomen hoe ver de aansprakelijkheid van WEBSOLVE reikt. Indien er geen onderliggende overeenkomst is dan zal de aansprakelijkheid van WEBSOLVE beperkt zijn tot het bedrag dat per jaar aan abonnementen wordt betaald voor de producten waarop het datalek/de inbreuk op de persoonsgegevens van toepassing is. WEBSOLVE benadrukt uitdrukkelijk dat zij geen perfectie kan garanderen.

5.5. De meldplicht genoemd in het vorige lid geldt alleen als de inbreuk leidt tot ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens (of een aanzienlijke kans daarop). Of daarvan sprake is zal ter beoordeling aan WEBSOLVE zijn en dit zal conform de richtsnoeren van de Autoriteit zijn. Indien de gelekte gegevens evenwel van gevoelige aard zijn, dan zal dit aanleiding voor WEBSOLVE zijn om te melden. De melding zal door WEBSOLVE worden gedaan aan de Autoriteit persoonsgegevens. Daarbij wordt door WEBSOLVE, die daarvoor een functionaris aanstelt, gemeld om wat voor inbreuk het gaat en welke (mogelijke) gevolgen die heeft en welke maatregelen zijn en/of worden genomen om de gevolgen te verhelpen. Indien blijkt dat de gelekte gegevens (afdoende) versleuteld zijn, zal WEBSOLVE geen melding doen bij de betrokkene zelf en, indien noodzakelijk, alleen de Autoriteit inlichten.

5.6. WEBSOLVE en cliënt zorgen ervoor dat de functionaris, zoals genoemd in artikel 5.5., voor de gegevensbescherming naar behoren en tijdig wordt betrokken bij alle aangelegenheden die verband houden met de bescherming van persoonsgegevens.

5.7. Indien WEBSOLVE (pogingen tot) onrechtmatige of anderszins ongeautoriseerde verwerkingen of inbreuken op de beveiligingsmaatregelen van de Persoonsgegevens signaleert, zal zij cliënt hierover onmiddellijk inlichten en op eigen kosten alle redelijkerwijs benodigde maatregelen treffen om (verdere) schending van de AVG of andere regelgeving betreffende de verwerking van de Persoonsgegevens, te voorkomen of te beperken een en ander onverminderd de verplichting van WEBSOLVE om de eventueel door cliënt daardoor geleden schade te vergoeden tot maximaal het bedrag dat door cliënt per jaar aan abonnementen wordt betaald voor de producten waarop het datalek van toepassing is met een maximum van € 50.000 (vijftig duizend euro). Let wel er zal in geen geval schade worden vergoed door WEBSOLVE indien er sprake is van opzet of roekeloosheid aan de zijde van cliënt danwel dat duidelijk blijkt dat de schuld bij Cliënt ligt.

5.8. Cliënt vrijwaart WEBSOLVE voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door cliënt wordt gehouden of waarvoor cliënt uit hoofde van de wet anderszins verantwoordelijk is, tenzij cliënt bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen uitsluitend aan WEBSOLVE toerekenbaar zijn.

5.9. Cliënt staat er jegens WEBSOLVE voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van persoonsgegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enig recht van een derde. Cliënt vrijwaart WEBSOLVE tegen elke aanspraak van een derde, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.

6. RECHTEN VAN INTELLECTUELE OF INDUSTRIËLE EIGENDOM

6.1. Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij WEBSOLVE, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. Cliënt verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van cliënt tot verveelvoudiging van programmatuur, websites, databestanden of andere materialen is uitgesloten. Een aan cliënt toekomend recht tot gebruik mag niet worden gedeeld of overgedragen aan derden. WEBSOLVE behoudt derhalve te allen tijde het auteursrecht.

6.2. Indien in afwijking van artikel 6.1 WEBSOLVE bereid is (zich te verbinden) tot overdracht van een recht van intellectuele of industriële eigendom, kan een daartoe strekkende overeenkomst steeds slechts schriftelijk worden aangegaan. Indien partijen overeenkomen dat rechten van intellectuele of industriële eigendom ten aanzien van specifiek voor cliënt ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen, over zullen gaan op cliënt, dan laat dit de bevoegdheid van WEBSOLVE onverlet om de aan die ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen, algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, documentatie, werken, programmeertalen en dergelijke, zonder enige beperking ook voor andere doeleinden toe te passen en te exploiteren, hetzij voor zich zelf hetzij voor derden. Evenmin tast een overdracht van rechten van intellectuele of industriële eigendom het recht van WEBSOLVE aan om ten behoeve van zichzelf of derden ontwikkelingen te verrichten die soortgelijk zijn aan die welke ten behoeve van cliënt zijn of worden gedaan.

6.3. Het is cliënt niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen.

6.4. Het is WEBSOLVE toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur of met het oog op overeengekomen beperkingen in de duur van het recht tot gebruik van de programmatuur. Het is cliënt niet toegestaan een dergelijke technische maatregel te verwijderen of te ontwijken. Indien beveiligingsmaatregelen tot gevolg hebben dat cliënt geen reservekopie van programmatuur kan maken, zal WEBSOLVE cliënt desgevraagd een reservekopie ter beschikking stellen.

6.6. Cliënt garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan WEBSOLVE van apparatuur, programmatuur, voor publicatie of verveelvoudiging bestemd materiaal (beeldmateriaal, tekst, muziek, domeinnamen, logo’s etc.), databestanden, of andere materialen, waaronder ontwerpmateriaal, met het doel van gebruik, bewerking, installatie of incorporatie (bijvoorbeeld in een website). Cliënt zal WEBSOLVE vrijwaren tegen elke aanspraak die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.

6.7. Gegevens die bij WEBSOLVE aanwezig zijn en waarop het intellectueel eigendomsrecht van cliënt rust, kunnen te allen tijde door cliënt opgevraagd worden. Een dergelijk verzoek zal door WEBSOLVE binnen een redelijke termijn worden gehonoreerd. Dit recht eindigt 30 dagen na beëindiging van de overeenkomst. Daarna is WEBSOLVE gerechtigd alle bij haar aanwezige gegevens te verwijderen.

7. MEDEWERKING DOOR CLIËNT

7.1. Cliënt zal WEBSOLVE steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen. Indien cliënt in het kader van het verlenen van medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst eigen personeel inzet, zal dit personeel beschikken over de noodzakelijke kennis, ervaring, capaciteit en kwaliteit.

7.2. Cliënt draagt het risico van de selectie, het gebruik en de toepassing in zijn organisatie van de apparatuur, programmatuur, websites, databestanden en andere producten en materialen en van de door WEBSOLVE te verlenen diensten, en is eveneens verantwoordelijk voor de controle- en beveiligingsprocedures en een adequaat systeembeheer.

7.3. Indien cliënt programmatuur, websites, materialen, databestanden of gegevens op een informatiedrager aan WEBSOLVE ter beschikking stelt, zullen deze voldoen aan de door WEBSOLVE voorgeschreven specificaties.

7.4. Indien cliënt de voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens, apparatuur, programmatuur of medewerkers niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van WEBSOLVE stelt of indien cliënt op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft WEBSOLVE het recht tot gehele of gedeeltelijke opschorting van de uitvoering van de overeenkomst tot het moment dat de noodzakelijke gegevens zijn aangeleverd en heeft hij het recht om de daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen, een en ander onverminderd het recht van WEBSOLVE tot uitoefening van enig ander wettelijk recht.

7.5. Cliënt garandeert dat het gebruik van systemen van WEBSOLVE plaatsvindt in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Indien WEBSOLVE aanwijzingen heeft dat de systemen voor bijvoorbeeld, maar niet gelimiteerd tot, spamming of phishing gebruikt worden, dan heeft WEBSOLVE het recht de dienstverlening per direct op te schorten zonder dat hierdoor een verplichting tot schadevergoeding ontstaat wanneer de aanwijzingen achteraf ongegrond bleken. De verantwoordelijkheid voor deze activiteiten ligt altijd bij cliënt, ook als WEBSOLVE besluit niet tot opschorting over te gaan. De opschorting zal eindigen indien blijkt dat de systemen niet voor doeleinden als bijvoorbeeld spamming en phishing worden gebruikt.

8. (LEVERINGS)TERMIJNEN EN ACCEPTATIE

8.1. Alle door WEBSOLVE genoemde of overeengekomen (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan WEBSOLVE bekend waren. WEBSOLVE spant zich er naar behoren voor in overeengekomen (leverings)termijnen in acht te nemen. De enkele overschrijding van een genoemde of overeengekomen (leverings)termijn brengt WEBSOLVE niet in verzuim. In alle gevallen, derhalve ook indien partijen schriftelijk en uitdrukkelijk een uiterste termijn zijn overeengekomen, komt WEBSOLVE wegens tijdsoverschrijding eerst in verzuim nadat cliënt hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld en een redelijke termijn wordt gegeven het gebrek te herstellen. WEBSOLVE is niet gebonden aan al dan niet uiterste (leverings)termijnen die vanwege buiten zijn macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Evenmin is WEBSOLVE gebonden aan een al dan niet uiterste leveringstermijn als partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de overeenkomst (meerwerk, wijziging van specificaties etc.) zijn overeengekomen. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen WEBSOLVE en cliënt zo spoedig mogelijk in overleg treden.

8.2. Indien partijen geen acceptatietest zijn overeengekomen, aanvaardt cliënt de programmatuur in de staat waarin deze zich op het moment van oplevering bevindt, derhalve met alle zichtbare en onzichtbare fouten en gebreken, onverminderd de verplichtingen van WEBSOLVE aangaande garantie.

8.3. Indien wel een acceptatietest is overeengekomen, is cliënt gehouden in de eerste veertien dagen na oplevering de geleverde software te testen en eventuele fouten aan WEBSOLVE te melden. Fouten dienen, indien redelijkerwijs operationeel en technisch mogelijk, zo spoedig mogelijk door WEBSOLVE hersteld te worden.

9. BEËINDIGING OVEREENKOMST

9.1. Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, steeds in alle gevallen na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst.

9.2. Indien een overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, kan deze door elk der partijen na goed overleg en onder opgave van redenen door schriftelijke opzegging worden beëindigd. Indien tussen partijen geen uitdrukkelijke opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen.

9.3. Voor een overeenkomst die is aangegaan voor een termijn van één jaar of langer geldt dat deze door partijen schriftelijk kan worden opgezegd tegen het eind van de overeengekomen termijn met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen.

9.4. In afwijking van wat de wet daaromtrent door middel van regelend recht heeft bepaald, kan cliënt een overeenkomst van dienstverlening slechts opzeggen in de gevallen geregeld in deze voorwaarden.

9.5. Elk der partijen kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk beëindigen indien de wederpartij - al dan niet voorlopig - surseance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van wederpartij faillissement wordt aangevraagd of indien de onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. WEBSOLVE is wegens deze beëindiging nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden. In geval van faillissement van cliënt vervalt het recht tot gebruik van aan cliënt ter beschikking gestelde programmatuur van rechtswege.

9.6. Indien cliënt op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 9.1 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij cliënt bewijst dat WEBSOLVE ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die WEBSOLVE vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

10. AANSPRAKELIJKHEID VAN WEBSOLVE

10.1. De totale aansprakelijkheid van WEBSOLVE wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van één of meer jaren, wordt de voor de overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan € 50.000,- Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a. redelijke kosten die cliënt zou moeten maken om de prestatie van WEBSOLVE aan de overeenkomst te laten beantwoorden; 
b. redelijke kosten die cliënt heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van zijn oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen doordat WEBSOLVE op een voor hem bindende uiterste leverdatum niet heeft geleverd, verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering;
c. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;
d. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover cliënt aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.

10.2. De aansprakelijkheid van WEBSOLVE voor schade door dood of lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging van zaken bedraagt totaal nimmer meer dan € 750.000 (zevenhonderdvijftig duizend euro).

10.3. Aansprakelijkheid van WEBSOLVE voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van cliënt, verminking of verlies van data, schade verband houdende met het gebruik van door cliënt aan WEBSOLVE voorgeschreven zaken, materialen of software van derden, schade verband houdende met de inschakeling van door cliënt aan WEBSOLVE voorgeschreven toeleveranciers en alle andere vormen van schade dan genoemd in artikel 10.1 en 10.2, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten.

10.4. De in voorgaande leden van dit artikel 10 genoemde beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van WEBSOLVE of diens werknemers.

10.5. De aansprakelijkheid van WEBSOLVE wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien cliënt WEBSOLVE onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld en WEBSOLVE ook na die termijn toerekenbaar te kort blijft schieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat WEBSOLVE in staat is adequaat te reageren.

10.6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat cliënt de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij WEBSOLVE meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen WEBSOLVE vervalt door het enkele verloop van 6 maanden na het ontstaan van de vordering.

10.7 Indien cliënt in verzuim is kan WEBSOLVE de schade die zij daardoor oploopt bijvoorbeeld, maar niet gelimiteerd tot, voor het inhuren van deskundigen voor de opdracht verhalen bij de cliënt.

10.8. Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten gunste van alle (rechts)personen waarvan WEBSOLVE zich ter uitvoering van de overeenkomst bedient.

11. OVERMACHT

11.1. Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan - naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen - alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop WEBSOLVE geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor WEBSOLVE niet in staat is de verplichtingen na te komen (waaronder staking), maar ook overmacht van toeleveranciers van WEBSOLVE, het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door cliënt aan WEBSOLVE zijn voorgeschreven evenals gebrekkigheid van zaken, materialen, programmatuur van derden waarvan het gebruik door cliënt aan WEBSOLVE is voorgeschreven.

11.2. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan negentig dagen is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij

11.3. Voor zoveel WEBSOLVE ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is WEBSOLVE gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Client is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

12. SPECIALE BEPALINGEN BIJ DIENSTVERLENING

12.1. De hier vermelde bepalingen zijn, naast de reeds genoemde bepalingen, eveneens van toepassing indien WEBSOLVE diensten verleent, zoals maar niet beperkt tot advisering, toepasbaarheidsonderzoek, consultancy, opleidingen, cursussen, uitvoering van online onderzoeken, trainingen, ondersteuning, detachering, hosting, het ontwerpen, ontwikkelen, implementeren of beheren van programmatuur, websites of informatiesystemen en dienstverlening met betrekking tot netwerken.

12.2. WEBSOLVE zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met cliënt schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Alle diensten van WEBSOLVE worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst WEBSOLVE uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven. Eventuele afspraken betreffende een serviceniveau worden steeds slechts schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen.

12.3. Indien is overeengekomen dat de dienstverlening in fasen zal plaatsvinden, is WEBSOLVE gerechtigd de aanvang van de diensten die tot een fase behoren uit te stellen totdat cliënt de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

13. SPECIALE BEPALINGEN BIJ ONTWIKKELING VAN PROGRAMMATUUR

13.1. Indien niet reeds bij het aangaan van de overeenkomst specificaties of een ontwerp van de te ontwikkelen programmatuur aan WEBSOLVE ter hand zijn gesteld, zullen partijen in overleg schriftelijk specificeren welke programmatuur ontwikkeld zal worden en op welke manier dit zal geschieden. WEBSOLVE zal de ontwikkeling van de programmatuur met zorg uitvoeren op basis van de door cliënt te verstrekken gegevens, voor de juistheid, volledigheid en consistentie waarvan cliënt instaat. Indien partijen het gebruik van een ontwikkelingsmethode zijn overeengekomen die zich er door kenmerkt dat het ontwerpen en/of het ontwikkelen van onderdelen van de programmatuur onderworpen is aan een nadere, tijdens de uitvoering van de overeenkomst te bepalen prioriteitstelling, zal deze prioriteitstelling steeds in overleg tussen partijen tot stand komen.

13.2. WEBSOLVE is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid, volledigheid of consistentie van de aan hem ter beschikking gestelde gegevens, specificaties of ontwerpen te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden of onduidelijkheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat cliënt de betreffende onvolkomenheden of onduidelijkheden heeft weggenomen.

13.3. De programmatuur mag door cliënt uitsluitend in zijn eigen bedrijf of organisatie worden gebruikt op een verwerkingseenheid en voor een bepaald aantal of soort gebruikers of aansluitingen waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt.

13.4. Bij gebreke van een uitdrukkelijk overeengekomen factureringsschema zijn alle bedragen die betrekking hebben op het ontwikkelen van de programmatuur, installatie etc., per maand verschuldigd.

13.5. WEBSOLVE zal zich naar beste vermogen ervoor inspannen fouten in de programmatuur binnen een redelijke termijn te herstellen indien deze binnen een periode van drie maanden na oplevering gedetailleerd omschreven schriftelijk bij WEBSOLVE zijn gemeld. Het herstel wordt gratis uitgevoerd, tenzij de programmatuur in opdracht van cliënt is ontwikkeld anders dan voor een vaste prijs, in welk geval WEBSOLVE volgens zijn gebruikelijke tarieven de kosten van herstel in rekening zal brengen. WEBSOLVE kan volgens zijn gebruikelijke tarieven de kosten van herstel in rekening brengen indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik van cliënt of van andere niet aan WEBSOLVE toe te rekenen oorzaken of indien de fouten bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest hadden kunnen worden vastgesteld. Herstel van verminkte of verloren gegane gegevens valt niet onder de garantie, tenzij deze verminkte of verloren gegane gegevens door WEBSOLVE zijn veroorzaakt. In dat geval zal WEBSOLVE haar uiterste best doen de gegevens terug te halen wanneer het verlies door haar is veroorzaakt. De garantieverplichting vervalt indien cliënt zonder schriftelijke toestemming van WEBSOLVE wijzigingen in de programmatuur aanbrengt of laat aanbrengen, welke toestemming niet op onredelijke gronden zal worden onthouden.

13.6. Herstel van fouten zal geschieden op een door WEBSOLVE te bepalen moment. WEBSOLVE is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleemvermijdende restricties in de programmatuur aan te brengen.

13.7. WEBSOLVE heeft geen verplichting inzake herstel voor fouten die na afloop van de in artikel 14.6 bedoelde garantieperiode zijn gemeld, tenzij tussen partijen een onderhoudsovereenkomst is afgesloten welke een zodanige plicht tot herstel omvat.

14. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

14.1. De overeenkomsten tussen WEBSOLVE en cliënt worden beheerst door Nederlands recht. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.

14.2. Geschillen die tussen WEBSOLVE en cliënt mochten ontstaan naar aanleiding van een tussen WEBSOLVE en cliënt gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, worden beslecht door de Rechtbank Amsterdam.


Deze algemene voorwaarden gelden per 1 januari 2016 en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Mocht u vragen hebben betreffende deze algemene voorwaarden, stel deze dan door een bericht te sturen naar info@websolve.eu. Indien er een verschil bestaat tussen de voorwaarden op de site en die gedeponeerd zijn bij de Kamer van Koophandel, dan gelden de laatste.